Ter gelegenheid van zijn begrotingsaanvraag voor het jaar 2023 heeft het nieuwe directiecomité van de GBA zijn grote prioriteiten voor 2023 aan de Kamer van volksvertegenwoordigers meegedeeld. De meeste inspanningen van de GBA zullen gericht zijn op cookies en de functionarissen voor gegevensverwerking (DPO).

Cookies
Aangezien een geharmoniseerd standpunt op Europees niveau hierover momenteel nog ontbreekt, zal de GBA ernaar streven haar standpunt over cookies nog uitdrukkelijker te formuleren.

DPO
Aangezien de DPO de bondgenoot van de GBA op het terrein is, zal de GBA deze cruciale rol blijven ondersteunen, zowel op het vlak van preventieve acties (met name via het benadrukken van de rol van de DPO bij de uitoefening van de rechten van klagers), als op het vlak van controle (de Inspectiedienst zal bijvoorbeeld de plaats van de DPO in organisaties die het voorwerp van een onderzoek uitmaken, onderzoeken).

Smart cities
De GBA zal ook preventieacties ontwikkelen en de dialoog aangaan met lokale actoren op het gebied van “smart cities” (bijvoorbeeld intelligent vervoer).

Data brokers
De Inspectiedienst en de Geschillenkamer van de GBA zullen onderzoek blijven doen naar en, zo nodig, sancties opleggen aan “data brokers” of “datamakelaars”, die vaak op zeer grote schaal persoonsgegevens verwerken.

Bewustmaking van jongeren
Bovendien zal de GBA het bewustmakingsproject “ik beslis” voortzetten, dat gericht is op jongeren, ouders en leerkrachten.

Bron: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-gba-stelt-haar-prioriteiten-voor-het-jaar-2023-vast