Gedragscode

Diensten aanbieden die beantwoorden aan de behoeften van onze klanten

 • Indien nodig en gewenst, brengen we de behoeften duidelijk in kaart.
 • We waken er in elk stadium van de opdracht over dat de geleverde producten of diensten aan de verwachtingen van de klanten beantwoorden.

  De omvang van het project duidelijk omschrijven

  • De offerte of het contract omschrijft duidelijk de inhoud van de opdracht wat betreft:
   • de leverbare middelen en producten
   • de leveringstermijn
  • Uitzonderingen en opties worden duidelijk vermeld.

   Transparantie bieden over kosten en termijnen

   • We bieden onze klanten een duidelijk overzicht van het totale budget en de benodigde tijd om te voldoen aan al de verwachtingen. We lichten de klanten in over eventuele prijsevoluties in de loop van de opdracht.

   Contractuele bepalingen strikt naleven

   • We garanderen dat we ons strikt zullen houden aan de contractuele bepalingen. We zullen de klanten regelmatig tussentijdse ontwerpen ter goedkeuring voorleggen.

   Informeren over hulpmiddelen en competenties

   • We verschaffen de klanten de nodige informatie over de hulpmiddelen en competenties waarover we beschikken om het project te verwezenlijken.

   Bescherming bieden indien blijkt dat het onmogelijk is de opdracht te voltooien

   • We geven aan welke maatregelen we zullen nemen als de opdracht om welke andere reden dan ook niet kan worden voltooid. We zullen de klanten op regelmatige tijdstippen een overzicht geven van de vorderingen van het uit te voeren werk.

   Duidelijke informatie verschaffen over intellectuele eigendomsrechten voor de klant

   • We maken duidelijke afspraken over welke intellectuele rechten aan de klanten worden overgedragen en welke niet. De eventuele modaliteiten en beperkingen van de overdracht zullen schriftelijk worden verduidelijkt in het eigenlijke contract of in een overeenkomst als bijlage.